dimecres, 2 de gener del 2008

ELOQÜÈNCIES

ELOQÜÈNCIES


Una de les satisfaccions més grans, per a mi, ha estat sempre la comunicació. Poder fer arribar a una altra persona allò que tu perceps talment, poder transmetre allò que pretens que li arribi com tu vols, mai no ha deixat de ser el meu desig més preuat.
A causa de la dificultat d’aquesta tasca, crec que la humanitat s’ha anat inventant llenguatges. De l’un, n’hem dit música, dels altres poesia, escultura, pintura, narrativa, fotografia, cinema, i tants d’altres menys esmerçats, potser, però tan vàlids com aquests.
Jo he volgut jugar una mica amb totes les arts –llenguatges- que he pogut i que al mateix temps m’han agradat. Sóc conscient que quan “toques tantes tecles” no et pots parar gaire en la tècnica, i això és el que he anat fent sempre que he cregut que no era especialment essencial per comunicar el concepte que aspirava transmetre.
M’he barallat aferrissadament amb la concreció i amb la relativitat. He de confessar que no n’he tret gaire res en concret, de la concreció, i sí de la reflexió que la relativitat sembla relativa. Això vol dir que visc o crec viure en un eclecticisme ideològic constant.
Aquesta manera de pensar fou la que em va empènyer al món de la poesia visual, en què es concreta ben poc i es relativitza una bona part. Vaig trobar que era una forma d’expressió , en què el receptor podia ser que s’identifiqués amb tu i que entengués el mateix missatge o que entengués un missatge diferent i s’identifiqués també amb tu o que no s’identifiqués amb tu i entengués el seu missatge o també, malauradament –ni una cosa ni l’altra-, que no hi trobés cap missatge, ni tans sols que s’identifiqués amb tu (possibilitat habitual en el món de la interpretació).
És clar que, per a mi, l’important ha estat i és crear missatge, ja que el considero el llindar d’una possible comunicació.
En aquest recull de preteses “eloqüències” no verbals, he volgut opinar sobre coses prou fonamentals a la vida com per no escatimar-hi el temps. Cada pàgina ha estat sospesada i sospesada perquè arribés ben nítida i sense “palla” a davant vostre. M’agradaria crear un diàleg amb qui s’ho miri, tan ric i profund, com un pou sense fons, no solament per perícia meva, sinó amb la complicitat i l’aportació, a cada moment, de l’interlocutor.
Tant de bo que tot el que us vull dir us ho pogués transmetre...


Toni Prat
"ELOCUENCIAS"Una de mis mayores satisfacciones ha sido siempre la comunicación. Poder hacer llegar a otra persona, aquello que tú percibes, tal cual. Poder transmitir como tú quieres aquello que pretendes que le llegue ha sido siempre mi deseo más preciado.
A causa de la dificultad de esta tarea, creo que la humanidad ha ido inventando lenguajes. A uno de ellos se le ha llamado música; a otros, poesía, escultura, pintura, narrativa, fotografía, cine y tantos otros menos utilizados, quizás, pero tan válidos como estos.
He querido jugar un poco con todas las artes –lenguajes- que he podido y que al mismo tiempo me han gustado. Soy consciente de que cuando “tocas tantas teclas” no te puedes parar demasiado en la técnica. Y esto es lo que he hecho siempre cuando he creído que ésta no era especialmente esencial para comunicar el concepto que aspiraba transmitir.
Me he peleado intensamente con la concreción y la relatividad. He de confesar que no he llegado a nada en concreto sobre la concreción y sí a la reflexión de que la relatividad parece relativa. Lo que quiere decir que vivo o creo vivir en un eclecticismo ideológico constante.
Esta manera de pensar fue la que me empujó al mundo de la poesía visual, en la cual se concreta bien poco y en cambio se relativiza buena parte. Encontré que era una forma de expresarme en la que el receptor podía ser que se identificase conmigo y que entendiera el mismo mensaje o que entendiera un mensaje diferente y se identificara también conmigo o que no se identificara conmigo y entendiera su propio mensaje o también desgraciadamente, -ni una cosa ni la otra-, que no encontrara ningún mensaje, ni siquiera se identificara conmigo (posibilidad habitual en el mundo de la interpretación).
Queda claro que para mí lo importante ha sido y es crear mensaje, ya que lo considero el umbral de toda posible comunicación.
En esta recopilación de pretendidas “elocuencias” no verbales he querido opinar sobre temas lo suficientemente fundamentales en la vida como para no escatimarles tiempo. Cada página ha sido sopesada y sopesada para que llegue a vosotros nítida y sin “paja”. Me gustaría crear un diálogo con quien se fije en estos poemas, tan rico y profundo como un pozo sin fondo, no solo por mi pericia, sino por la complicidad y aportación, en todo momento, del interlocutor.
Ojalá todo lo que os quiero decir os lo pudiera transmitir...

Toni Prat
“ELOQUENCES”


One of the greatest sources of satisfaction for me has always been communication. Getting across my exact viewpoint to another person, transmitting what I want them to understand, just as I intend, has always been my greatest wish.
Given how difficult this is, I think humanity gradually developed languages. We called one of them music and others poetry, sculptural art, painting, narrative, photography and cinema, in addition to numerous other languages that are perhaps less widely used but equally valid.
I wanted to play around with all the arts (languages) that I could and that I like. I realize that when “you are the Jack of all trades”, you can’t concentrate much on technique, so that has been my philosophy whenever technique has not seemed particularly crucial in getting across the concept that I wanted to transmit.
I have struggled bitterly with the notions of specificity and relativity. I must confess that I have got nothing much out of specificity but I have, on the other hand, from reflecting on the fact that relativity seems relative. That means that I live or I think I live in a state of constant ideological eclecticism.
That way of thinking was what pushed me toward the world of visual poetry, where there is little specifying and much relativizing. I found that it was a form of expression in which the spectator might identify with you and understand the same message, understand a different one but identify with you, not identify with you but understand the message, or unfortunately - neither one thing nor the other - not find any message there and not even identify with you (a common possibility in the world of the arts).
Clearly, for me, what has been and still is important is the creation of a message, since I consider it to be the gateway to possible communication.
In this collection of intended non-verbal “eloquences”, I wanted to put forward my opinion on things that are sufficiently fundamental in life for us to spare time on them. Each page has been carefully thought out so that it comes across clearly with no sense of the superfluous. I want to enter into dialogue with the person looking at it: a dialogue as rich and profound as a bottomless well, not just through my own skill but with the aid and contributions, at all times, of the spectator.
I hope I can get across everything I wish to say to you…..
Toni Prat